Stichting

Na bijna zes jaar is het zover: ExpEx is officieel een stichting! Tot nu toe waren we een los samenwerkingsverband van verschillende mensen en organisaties. Iedere regio was zijn eigen eiland in de zee die ExpEx heet, maar nu zijn we officieel één landelijke organisatie. We hebben statuten gemaakt, ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een eigen bankrekening geopend en een bestuur gekozen. Dit alles willen we graag aan jullie voorstellen!

Benieuwd hoe ExpEx is ontstaan? Lees het hier.

ExpEx zijn Experienced Experts. Getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en zich inzetten voor het verbeteren van de jeugdhulp.

Bestuur en coördinatoren

Bij een stichting hoort natuurlijk een bestuur. En we zijn trots om ons allereerste bestuur aan jullie voor te stellen:

 • Hannah Hollestelle – ExpEx Den Haag en bestuurslid MIND
 • Gabriel Gomes Barros – ExpEx Rotterdam en student
 • Petra van Buren – directeur-bestuurder Stichting KernKracht
 • Thijs Janssen – projectmanager Ministerie van VWS
 • Sophie Schmeets – ExpEx en ondernemer
 • Sabrina Pujols Lebron – jeugdbeschermer
 • Peter van der Loo – organisatieadviseur

Het is een mooie mix geworden tussen ExpEx en ervaren bestuurders, met (pleeg)ouders en hulpverlenersperspectief, met mensen uit de regio’s en pioniers van het eerste uur. Zij stellen zich graag aan jullie voor op deze pagina.

Naast het bestuur is Mannus Boote inhoudelijk coördinator en Roelof van Laar is financieel coördinator . We zijn te bereiken via info@expex.nl.

ExpEx is een platform waarin iedereen gelijke kansen en mogelijkheden krijgt om te leren en zich verder te ontwikkelen.

Doelen

De statuten zijn natuurlijk vooral een formaliteit. Maar er staat ook in beschreven wat wij met elkaar willen bereiken en hoe we dat willen doen.

De Stichting heeft ten doel:

 1. de jeugdzorg te verbeteren vanuit het perspectief van de jongeren zelf, zodanig dat de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg vanzelfsprekend is en dat jongeren net zo’n stevige positie kunnen innemen als volwassenen in dit veld;
 2. de ervaringsdeskundigheid zo te positioneren in de jeugdzorg dat de inzet van ervaringskennis, waaronder mede begrepen het inzetten van eigen ervaring van huidige en toekomstige hulpverleners, vanzelfsprekend is;
 3. het stimuleren en faciliteren dat jongeren uit de jeugdzorg worden opgeleid en ingezet als ervaringsdeskundige, zodat zij kunnen bijdragen aan de structurele verandering van de jeugdzorg voor jongeren;

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het stimuleren en faciliteren van trainingen voor jongeren uit de jeugdzorg op het gebied van ervaringsdeskundigheid;
 • het opzetten van projecten en uitvoeren van opdrachten;
 • het geven van advies aan instellingen, (overheids)organisaties en samenwerkingsverbanden;
 • het verzorgen van voorlichtingen en trainingen door ervaringsdeskundigen;
 • het behartigen van de belangen van de jongeren uit de jeugdzorg, samen met andere (jongeren)organisaties;
 • het ontwikkelen van kennis en het verspreiden van kennis over ervaringsdeskundigheid en het jongerenperspectief;
 • het samenwerken met allerlei instellingen en organisaties om de jeugdzorg te verbeteren.

De mensen die ons langer volgen zien dat daaraan weinig is veranderd ten opzichte van onze aanpak tot nu toe. Wel hebben we meer financiële middelen en een betere organisatieopbouw om deze doelen nog effectiever te gaan bereiken!

Voor iedereen is ExpEx iets anders, en dat vinden we juist zo mooi! Daarom vroegen we Experienced Experts de zin af te maken: ExpEx is voor mij…

Met dank aan

We hebben ons de afgelopen jaren (voornamelijk vrijwillig) ingezet voor een betere jeugdhulp door gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid. Het KansFonds heeft een paar regionale projecten gesteund en sinds eind vorig jaar ook de opbouw van de landelijke organisatie. Dankzij een motie in de commissie zorg van de Tweede Kamer, kunnen we de komende jaren ook subsidie ontvangen van het Ministerie van VWS.

We zijn ook partner geworden in het programma Geestkracht van FNO. Dankzij hen heeft het adviesbureau Common Eye ons kunnen begeleiden bij de totstandkoming van onze stichting. Iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan dit proces: bedankt! En laten we met elkaar verder bouwen aan een betere jeugdzorg.

Algemeen Nut Beogende Instelling

We zijn een algemeen nut beogende instelling, zie deze toekenningsbrief. De gegevens voor onze ANBI-status staan hieronder op een rij:

Jaarplan en jaarverslag met -rekening
Op basis van onze missie, visie en doelstellingen heeft Stichting ExpEx een beleidsplan voor 2024 opgesteld. Dit plan is hier te lezen: Jaarplan ExpEx 2024. Ook zijn hier ons jaarverslag van 2022 met bijbehorende financieel jaarverslag terug te vinden.

Beloningsbeleid en IBAN
De bestuursfuncties van Stichting ExpEx zijn onbezoldigd. Zolang we alleen tijdelijke (project)financiering ontvangen, maakt de stichting gebruik van freelancers. En onze vrijwilligers ontvangen een vergoeding, gebaseerd op de voorwaarden zoals gesteld door de Belastingdienst. Lees ons volledige beloningsbeleid. Zie ook onze administratieve organisatie. En ons rekeningnummer is NL88TRIO0320014258.

Statuten en KvK
Twee juni 2022 is Stichting ExpEx opgericht met deze akte van oprichting, met bijbehorend Huishoudelijk Reglement als addendum hierop. Ons KvK-nummer is 78190258 en ons RSIN-nummer is 861296291

Contactgegevens
Ons postadres is Tielweg 3, 2803 PK Gouda en we zijn per e-mail te bereiken via info@expex.nl.

Zodra onze ANBI status is toegekend, zal hier ook het formulier voor publicatieplicht te vinden zijn.