Downloads

Starten met ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp

Startdocument

Het doel van dit startdocument is meer inzicht te verschaffen in ervaringsdeskundigheid. Door middel van het geven van enkele concrete voorbeelden willen we inspireren om ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdhulp vorm te geven.

Wat is nu eigenlijk ervaringsdeskundigheid? Wat is de meerwaarde ervan? Welke verschillende functies en rollen kunnen ervaringsdeskundigen vervullen? Hoe kan het in de jeugdhulp ingezet worden? En welke goede voorbeelden zijn hier al van?

Gemeenten, zorgaanbieders, Centra voor Jeugd en Gezin, jeugd & gezinsteams, veilig thuis teams en alle anderen betrokken bij hulp en ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien kunnen dit startdocument gebruiken om met elkaar het gesprek aan te gaan over ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp.

Stappenplan

Dit stappenplan is gebaseerd op de ervaringen van het ExpEx project toen het nog een pilot was. Het heeft als doel om de gehanteerde methodiek te beschrijven, zodat de inzet van ervaringsdeskundigen op dezelfde wijze bij andere instellingen vormgegeven kan worden. En het dient vooral als handleiding om de inzet van ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp van de grond te krijgen.

Het stappenplan biedt enkele concrete handvatten: om het onderwerp ervaringsdeskundigheid op de agenda van de instelling te zetten; om de kennis, houding en verwachtingen van het team te meten ten opzichte van de inzet van ervaringsdeskundigen; over de wijze van selectie en training van ervaringsdeskundigen; voor monitoring en evaluatie.

Jonge ouders

Magazine ervaringsdeskundigheid

Dit magazine is gemaakt in opdracht van Siriz binnen het programma JOOZ. 8 ervaringsdeskundigen waaronder ExpEx stellen zich in dit magazine voor. En delen hun ideeën die ze graag samen met organisaties werkelijkheid willen maken.

Gemeenten aan zet bij jong ouderschap – Handreiking Gemeenten

Handreiking met oplossingsrichtingen en praktijkvoorbeelden van integraal beleid bij jong ouderschap. Want als gemeenten hun verantwoordelijkheden oppakken vanuit afdelingen met gescheiden budgetten en kaders, dan raken jonge ouders verstrikt in een wirwar van regels en voorwaarden.

Ervaringsdeskundigheid bespreken in je team

Hand-out voorbeelden ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp

Met behulp van dit document kan je samen met je team in gesprek over ervaringsdeskundigheid. Je leert onderscheid maken tussen ervaring, ervaringsdeskundigheid en ervaringswerker en je krijgt info over verschillende projecten die er al zijn om ervaringsdeskundigen een plek te geven in de hulpverlening.

Ervaringsdeskundigheid bespreken in je team

Je kunt de verschillende rollen bespreken die ervaringsdeskundigen kunnen spelen in de organisatie en je mening vormen over de inzet hiervan met behulp van deze vragenlijst.

Onderzoek

Op weg naar een effectieve inzet: Verkennend literatuuronderzoek

Wat weten we over effectiviteit bij de inzet van ervaringsdeskundigheid? In deze verkennende inventarisatie zijn de belangrijkste conclusies uit recent en voornamelijk Nederlands onderzoek hiernaar samengevat.

Het document start hieronder met een omschrijving van veelgebruikte begrippen als ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Daarna wordt terug gekeken in de tijd, hoe ervaringsdeskundigheid zich in verschillende sectoren heeft ontwikkeld en welke rol effectiviteit hierin gespeeld heeft. Maar de focus ligt vooral op onderzoek naar het effect van ervaringsdeskundigheid in voorlichting, maatjescontact en hulpverlening. En op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor organisaties die projecten willen opzetten en onderbouwen voor en met ervaringsdeskundigen.

‘Mee in beweging’: Inzet binnen de jeugdhulp in Midden-Holland

ExpEx ambassadeur Petra van Buren heeft voor haar master Management en Innovatie onderzoek gedaan om inzicht te krijgen welke factoren van invloed zijn op organisaties binnen de jeugdhulp in Midden-Holland om wel of niet te starten met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Om er zodoende achter te komen wat er nodig is om de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdhulp te kunnen stimuleren.

Waarom wordt ervaringsdeskundigheid nog te weinig ingezet in de jeugdhulp? Waar en waarom is er weerstand, en wat kan je daarmee? En hoe stimuleer je de inzet? Deze en andere vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport ‘Mee in beweging…?’

‘Innovatievoorstel’: Herstelcollege, ExpExlab en ExpExteams

Op basis van de kennis en praktijkervaringen uit bovenstaand onderzoek ‘Mee in beweging’ heeft Petra van Buren een innovatievoorstel geschreven. Hoe breng je de beweging van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp mee op gang? Bijvoorbeeld door middel van ExpExteams, ExpExLabs en het Herstelcollege. Dit innovatievoorstel draagt bij aan een werkelijke kanteling om te werken vanuit de herstelvisie en jongeren met ervaring in te zeten om de jeugdhulp te verbeteren vanuit het perspectief van de gebruiken.

Haagse Jongerenambassadeurs: advies mentaal welzijn Haagse jongeren

De Haagse Jongerenambassadeurs ervaren persoonlijk en/of in hun directe omgeving bij leeftijdsgenoten een worsteling met hun mentale welzijn. De jongeren – zo blijkt uit (onder andere) een onderzoek dat de Haagse Jongerenambassadeurs hebben gedaan onder hun achterban. Dit zijn Haagse jongeren uit de leeftijdscategorie 14 tot en met 26 jaar. Zij ervaren een grote druk op hun schouders. School, werk en social media lijken grote verwachtingen van de jongeren te hebben, waardoor zij verschillende mentale en waarschijnlijk daardoor veroorzaakte lichamelijke klachten ervaren.

In dit adviesrapport wordt eerst aandacht besteed aan de behoefte van de Haagse jongeren met betrekking tot het thema mentaal welzijn en het proces. Hieruit volgt een advies en het rapport wordt afgesloten met een conclusie. Dit advies wordt door de Haagse Jongerenambassadeurs uit eigen initiatief aan de gemeente Den Haag een betrokken stakeholders gegeven.

Promotiemateriaal

ExpEx PraatPlaat

Deze tekening vat samen wat ExpEx doen. Hij kan gebruikt worden om hierover in gesprek te gaan.

ExpEx Flyer

De landelijke flyer met in het kort informatie over ExpEx.