Downloads

Starten met ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp

Startdocument

Het doel van dit startdocument is meer inzicht te verschaffen in ervaringsdeskundigheid. Door middel van het geven van enkele concrete voorbeelden willen we inspireren om ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdhulp vorm te geven.

Wat is nu eigenlijk ervaringsdeskundigheid? Wat is de meerwaarde ervan? Welke verschillende functies en rollen kunnen ervaringsdeskundigen vervullen? Hoe kan het in de jeugdhulp ingezet worden? En welke goede voorbeelden zijn hier al van?

Gemeenten, zorgaanbieders, Centra voor Jeugd en Gezin, jeugd & gezinsteams, veilig thuis teams en alle anderen betrokken bij hulp en ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien kunnen dit startdocument gebruiken om met elkaar het gesprek aan te gaan over ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp.

Stappenplan

Dit stappenplan is gebaseerd op de ervaringen van het ExpEx project toen het nog een pilot was. Het heeft als doel om de gehanteerde methodiek te beschrijven, zodat de inzet van ervaringsdeskundigen op dezelfde wijze bij andere instellingen vormgegeven kan worden. En het dient vooral als handleiding om de inzet van ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp van de grond te krijgen.

Het stappenplan biedt enkele concrete handvatten: om het onderwerp ervaringsdeskundigheid op de agenda van de instelling te zetten; om de kennis, houding en verwachtingen van het team te meten ten opzichte van de inzet van ervaringsdeskundigen; over de wijze van selectie en training van ervaringsdeskundigen; voor monitoring en evaluatie.

Jonge ouders

Magazine ervaringsdeskundigheid

Dit magazine is gemaakt in opdracht van Siriz binnen het programma JOOZ. 8 ervaringsdeskundigen waaronder ExpEx stellen zich in dit magazine voor. En delen hun ideeën die ze graag samen met organisaties werkelijkheid willen maken.

Gemeenten aan zet bij jong ouderschap – Handreiking Gemeenten

Handreiking met oplossingsrichtingen en praktijkvoorbeelden van integraal beleid bij jong ouderschap. Want als gemeenten hun verantwoordelijkheden oppakken vanuit afdelingen met gescheiden budgetten en kaders, dan raken jonge ouders verstrikt in een wirwar van regels en voorwaarden.

Ervaringsdeskundigheid bespreken in je team

Hand-out voorbeelden ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp

Met behulp van dit document kan je samen met je team in gesprek over ervaringsdeskundigheid. Je leert onderscheid maken tussen ervaring, ervaringsdeskundigheid en ervaringswerker en je krijgt info over verschillende projecten die er al zijn om ervaringsdeskundigen een plek te geven in de hulpverlening.

Ervaringsdeskundigheid bespreken in je team

Je kunt de verschillende rollen bespreken die ervaringsdeskundigen kunnen spelen in de organisatie en je mening vormen over de inzet hiervan met behulp van deze vragenlijst.

Position Papers

Stoppen met Gesloten Jeugdzorg

Jason, Nienke en Carlijn schreven een position paper voor de Tweede Kamer om te stoppen met gesloten jeugdzorgd.
Wij, ervaringsdeskundigen uit de gesloten jeugdzorg, roepen de Tweede Kamer, kabinet, gemeenten en werkgevers, op om werk te maken van het stoppen met gesloten jeugdzorg. En daarmee uitvoering te geven aan de motie van leden Peters (CDA) en Kuiken (PvdA) die 29 november 2021 kamerbreed is aangenomen. Om deze motie goed uit te voeren roepen wij de Tweede Kamer op om haar invloed aan te wenden op de staatssecretaris. Deze moet opdracht geven tot het maken van een uitvoeringsplan met gemeenten, werkgevers, ervaringsdeskundigen en professionals. Inclusief facilitering voor het maken van het uitvoeringsplan en een onafhankelijke coördinatie/ voorzitterschap, afstandelijk van de politiek. Zodat binnen de zittingsperiode overgegaan kan worden tot uitvoering van de motie en de breed gedragen maatschappelijke wens te stoppen met gesloten jeugdzorg.

Problemen in de Jeugdbescherming

Hanna en Gabriel schreven een position paper over de problemen in de jeugdbescherming.
Vanuit ervaringsdeskundigen, die werkzaam zijn in en rond de jeugdbescherming, merken we dat er systematische problemen zijn ontstaan binnen de jeugdbeschermingsketen. Ouders en jongeren hebben door het tekort aan personeel bij de gecertificeerde instellingen vaker geen vast aanspreekpunt, dit leidt in veel gevallen tot het niet tijdig kunnen bieden van de benodigde hulp aan kinderen en ouders. Wij merken dat de problemen die ontstaan binnen de jeugdbescherming andere problemen in de jeugdzorgsector veroorzaken en/of versterken. Hierdoor kan in steeds meer gevallen de beschikking van de kinderrechter niet goed worden uitgevoerd met alle gevolgen van dien.

Onderzoek

GEWoon: jongeren onderzoeken ervaringsdeskundigheid

Binnen de jeugdhulp wordt steeds vaker de kennis van jongeren met ervaring in de jeugdhulp ingezet. Maar wat is ervaringsdeskundigheid? En wat werkt wel én niet in de praktijk? Vanuit een samenwerking tussen Stichting Alexander, ExpEx en het Nederlands Jeugdinstituut gaan ervaringsdeskundige jongeren zélf met deze vragen aan de slag.

Om in beeld te krijgen hoe jongeren de definitie en de positie van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp voor zich zien, gaat een groep jongeren een participatief jongerenonderzoek uitvoeren onder begeleiding van Stichting Alexander. ‘Participatief jongerenonderzoek is dé manier om de ideeën, wensen en ervaringen van jongeren op tafel te krijgen’, aldus Leo Rutjes, directeur van Stichting Alexander. Ook de samenwerking tussen jongeren, beleidsmakers en professionals wordt in het onderzoek in beeld gebracht.

Op weg naar een effectieve inzet: Verkennend literatuuronderzoek

Wat weten we over effectiviteit bij de inzet van ervaringsdeskundigheid? In deze verkennende inventarisatie zijn de belangrijkste conclusies uit recent en voornamelijk Nederlands onderzoek hiernaar samengevat.

Het document start hieronder met een omschrijving van veelgebruikte begrippen als ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Daarna wordt terug gekeken in de tijd, hoe ervaringsdeskundigheid zich in verschillende sectoren heeft ontwikkeld en welke rol effectiviteit hierin gespeeld heeft. Maar de focus ligt vooral op onderzoek naar het effect van ervaringsdeskundigheid in voorlichting, maatjescontact en hulpverlening. En op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor organisaties die projecten willen opzetten en onderbouwen voor en met ervaringsdeskundigen.

‘Mee in beweging’: Inzet binnen de jeugdhulp in Midden-Holland

ExpEx ambassadeur Petra van Buren heeft voor haar master Management en Innovatie onderzoek gedaan om inzicht te krijgen welke factoren van invloed zijn op organisaties binnen de jeugdhulp in Midden-Holland om wel of niet te starten met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Om er zodoende achter te komen wat er nodig is om de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdhulp te kunnen stimuleren.

Waarom wordt ervaringsdeskundigheid nog te weinig ingezet in de jeugdhulp? Waar en waarom is er weerstand, en wat kan je daarmee? En hoe stimuleer je de inzet? Deze en andere vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport ‘Mee in beweging…?’

‘Innovatievoorstel’: Herstelcollege, ExpExlab en ExpExteams

Op basis van de kennis en praktijkervaringen uit bovenstaand onderzoek ‘Mee in beweging’ heeft Petra van Buren een innovatievoorstel geschreven. Hoe breng je de beweging van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp mee op gang? Bijvoorbeeld door middel van ExpExteams, ExpExLabs en het Herstelcollege. Dit innovatievoorstel draagt bij aan een werkelijke kanteling om te werken vanuit de herstelvisie en jongeren met ervaring in te zeten om de jeugdhulp te verbeteren vanuit het perspectief van de gebruiken.

Haagse Jongerenambassadeurs: advies mentaal welzijn Haagse jongeren

De Haagse Jongerenambassadeurs ervaren persoonlijk en/of in hun directe omgeving bij leeftijdsgenoten een worsteling met hun mentale welzijn. De jongeren – zo blijkt uit (onder andere) een onderzoek dat de Haagse Jongerenambassadeurs hebben gedaan onder hun achterban. Dit zijn Haagse jongeren uit de leeftijdscategorie 14 tot en met 26 jaar. Zij ervaren een grote druk op hun schouders. School, werk en social media lijken grote verwachtingen van de jongeren te hebben, waardoor zij verschillende mentale en waarschijnlijk daardoor veroorzaakte lichamelijke klachten ervaren.

In dit adviesrapport wordt eerst aandacht besteed aan de behoefte van de Haagse jongeren met betrekking tot het thema mentaal welzijn en het proces. Hieruit volgt een advies en het rapport wordt afgesloten met een conclusie. Dit advies wordt door de Haagse Jongerenambassadeurs uit eigen initiatief aan de gemeente Den Haag een betrokken stakeholders gegeven.

E-magazines ervaringsdeskundigheid

Listen Up

Uit onderzoek en gesprekken met jongeren, professionals en beleidsmakers blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie binnen de jeugdzorg en de jeugd-ggz beter kan. Maar veel bestuurders, zorgprofessionals en beleidsmakers zien door bos de bomen niet meer. Waar begin je? En hoe zorg je voor betekenisvolle participatie? Het e-magazine ‘Listen Up’ geeft daar antwoord op.

Het Listen Up e-magazine geeft het woord aan jongeren en ervaringsprofessionals zelf. Zij praten over samenwerken met gemeenten, het inzetten van ervaringsdeskundigheid en over jongerenraden in de jeugdzorg. Ook delen zij hun geleerde lessen én de valkuilen waar je als bestuurder, zorgprofessional of beleidsmaker op moet letten. Elk interview wordt daarnaast aangevuld met een reflectie van ervaringsprofessional Mannus Boote.

Behalve ervaringsverhalen staat het magazine vol met handige tools, informatiebronnen, expertorganisaties en best practices. Hier kan de lezer meteen en concreet mee aan de slag.

VER_haal

In VER_haal staan de ervaringen van jongeren, ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers centraal. Zij vertellen over samenwerken met gemeenten, het inzetten van ervaringsdeskundigheid en ze geven tips over hoe je samenwerkt met jongeren en ervaringsdeskundigen. Verwacht hierbij geleerde lessen, de valkuilen waar je op moet letten en praktische tips.

Daarnaast heeft een jongerenredactie elk interview voorzien van een reflectie. Drie jongeren – Mylèn, Noah en Nikki – delen wat elk verhaal met hun doet, wat hen opvalt en wat de lezer hiermee kan. Behalve interviews en ervaringsverhalen deelt het magazine ook kennis, informatiebronnen, expertorganisaties en best practices.