Visie en missie

Het doel van het ExpEx platform is de jeugdzorg* te verbeteren vanuit het perspectief van de jongeren zelf. Wij willen dat de inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg aan de jeugd vanzelfsprekend is. En dat jongeren net zo’n stevige positie kunnen innemen als alle volwassenen in het veld.

ExpEx wil goede ervaringsdeskundige jongeren opleiden en deze zo breed mogelijk inzetten, bijvoorbeeld als ervaringsmaatje, vraagbaak, luisterend oor, adviseur, meedenker, voorlichter, projectontwikkelaar etc.

Dat doet ExpEx door te stimuleren en faciliteren dat jongeren uit de jeugdzorg worden getraind als ervaringsdeskundige. Zodat zij kunnen bijdragen aan de transformatie van de zorg voor de jeugd door projecten op te zetten, advies te geven en hun expertise te delen.

Ook het inzetten van eigen ervaring van (toekomstige) hulpverleners wordt gestimuleerd.

*Onder de jeugdzorg verstaan wij alle (preventieve) hulp voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar. Hieronder valt de GGZ, jeugdbescherming en jeugdreclassering, zorg bij licht verstandelijke beperking en een deel van de maatschappelijke opvang.

Mijn hele traject in de jeugdhulp kan je zien als mijn opleiding en ik heb nu geleerd daar gebruik van te maken.

Anoniem