Teken de petitie van Denktank Jeugdsprong

8 april 2021

Mannus en Jason zijn actief in de DenkTank Jeugdsprong. Zij maken plannen om de jeugdzorg drastisch te versimpelen, zodat we echt kunnen doen wat nodig is. We willen jullie vragen dit te steunen door de petitie te ondertekenen en nodigen jullie graag uit voor de presentatie van ons advies op maandagmiddag 17 mei.

De doelen van de decentralisatie blijken bij lange na niet gehaald. Het is nauwelijks gelukt om te komen tot een liefdevolle jeugdzorg. Doelen als ‘normaliseren’ zijn gebrukt als legitimatie voor bezuinigingen en niet benut om de kansen van alle kinderen en jongeren te vergroten zich goed, gezond en veilig te ontwikkelen. Het heeft slecht uitgepakt voor de ouders, kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Zij worden geconfronteerd met onduidelijkheid, wachtlijsten en een gebrek aan hulp die aansluit.

Onderliggende overtuigingen

  • Wij zijn ervan overtuigd dat lokale betrokken netwerken rondom ouders, kinderen en jongeren, uiteindelijk de beste kansen bieden voor verbetering van problemen. Investeer in een (lokale) maatschappij die op allerlei manieren vanzelfsprekend ondersteunend is. Juist de illusie dat je individuele kinderen kunt ‘fixen’ is een probleem gebleken
  • Wij pleiten voor een duurzame, landelijk dekkende, preventie-infrastructuur. Doeltreffende preventieve hulp en steun moeten beschikbaar zijn via de voorzieningen waar jongeren en hun gezin in hun dagelijks leven komen. Bijvoorbeeld op de sportclub en in het onderwijs.
  • We zijn ervan overtuigd dat die omslag naar kwaliteit alleen mogelijk is wanneer zowel cliënten als professionals veel meer zeggenschap – formeel en informeel – krijgen. Uiteindelijk gaat het in de jeugdhulp om wat er kan gebeuren in de relatie tussen cliënten en professionals.
  • We hebben een stelsel nodig dat door actieve participatie van burgers, ervaringsdeskundigen en professionals in sterke mate zelflerend wordt. We hebben professionals nodig die op basis van deskundigheid, en op basis van ervaringen van en met cliënten, adequaat kunnen handelen. Die goed kunnen inschatten wanneer hun rol bescheiden moet zijn en de inzet van sociale netwerken het beste werkt.

Ervaringskennis en een liefdevolle jeugdzorg

Veel van de thema’s waar ExpEx zich voor inzet zijn grondleggers geweest voor de petitie. Bijvoorbeeld de problemen rondom 18-/18+ en ons pleidooi dat dit een overgangsfase tussen 16 en 27 moet worden met de BIG 5 als basis. En ook ons pleidooi voor een gelijkwaardige en liefdevolle jeugdzorg.

Ervaringsdeskundigheid loopt als rode draad door de petitie heen, een greep uit de punten:

  • Zoek de oplossing niet alleen in het kind, maar in de mogelijkheden en inzet van betrokkenen: van ouder tot leerkracht, buren, sportvereniging, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.
  • Zet in op participatie van burgers en ervaringsdeskundigen, en doe aan scholing en onderzoek waardoor een transparant lerend mechanisme wordt ontwikkeld. 
  • Organiseer en investeer in structurele ervaringsdeskundigheid in de uitvoering.
  • Organiseer intervisie en reflectie op dit onderwerp op alle niveaus. Betrek hier dus ook ervaringsdeskundigen bij.
Jeugd Sprong

Breed gedragen advies dankzij input

Onze input komt voort uit bijeenkomsten en interviews met kinderen, ouders, ervaringsdesdeskundigen, professionals, hoogleraren, adviseurs, managers, werkgevers, gemeentebestuurders en politici. We deden ook een brede publieksenquête en een kinder-enquête. We lazen vele artikelen en onderzoeken. Inmiddels werken duizenden mee aan de ontwikkeling van dit advies! We blijven luisteren en praten nog steeds met veel mensen. Ook jij bent meer dan welkom om jouw ideeën en aanvullingen aan ons te laten weten. Dat kan tot 1 mei via jeugdzorg@fnv.nl.

17 mei: bijeenkomst over advies

De petitie is een sterk verkorte samenvatting van de tot nu op opgehaalde en verwerkte input voor het uiteindelijke advies. Daarin worden de probleemanalyse, uitgangspunten en aanbevelingen veel uitgebreider, onderbouwd en beschreven. Dit presenteren we maandag 17 mei van 15.30 tot 17.00 tijdens een digitale bijeenkomst. Niet enkel aan de politiek, maar juist ook aan gemeenten, werkgevers, professionals, cliënten en ervaringsdeskundigen. Houd dit moment vast vrij in je agenda!