Interactieve voorlichting over zelfbeschadiging en suïcidaliteit

ExpEx vertellen in ongeveer 60 minuten vanuit eigen ervaring over de onderwerpen zelfbeschadiging en suïcidaliteit, in een interactieve voorlichting. Zij willen deze onderwerpen, waar vaak een taboe op ligt, bespreekbaar maken. De ExpEx hebben deze workshop daarom ontwikkeld voor medewerkers van Youz en andere hulpverleningsorganisaties, om zo de hulp aan jongeren te verbeteren en stigma te doorbreken.

De basis van de voorlichting is gebaseerd op de door ervaringsdeskundigen opgestelde do’s en dont’s; Wat is een goede aanpak en wat juist niet? Welke houding is wenselijk bij deze twee vaak ingewikkelde thema’s?
De ExpEx geven naast de tips en tops ook enige (wetenschappelijke) achtergrondinformatie met o.a. cijfers en waar zelfbeschadiging en suïcidaliteit uit ontstaat. De nadruk ligt echter op het inbrengen van ervaringen vanuit henzelf. Het gaat hierbij om echte praktijkvoorbeelden rondom de bejegening bij deze thema’s en hoe de hulpverleners hun cliënten het beste kunnen ondersteunen. De aanwezigen kunnen ook eigen voorbeelden en dilemma’s voorleggen aan de ervaringsdeskundigen. De ExpEx willen hierbij altijd graag het gesprek aangaan met de aanwezigen en vanuit hun eigen ervaring inspelen op wat er wordt ingebracht. Zij kunnen op basis van eigen ervaring advies geven en zo ontstaat er vaak een dialoog over wat de beste aanpak is. Ook persoonlijke vragen worden beantwoord, om zo de onderwerpen concreet en levend te maken.

Inmiddels zijn er al meer dan 150 medewerkers voorgelicht, o.a. bij Youz, het JIT, IHUB, Yulius, het Leger des Heils, Jeugdbescherming West, op de Voor De Jeugd Dag, tijdens de week van de ervaringsdeskundigheid en op de Haagse Hogeschool tijdens een conferentie van de Academische Werkplaats.

Heeft u ook interesse in deze voorlichting voor bij uw organisatie? Stuur dan een mail naar Nicky Verduyn (coördinator Ervaringsdeskundigheid Youz) via n.verduyn@parnassiagroep.nl of neem contact op met Inger of Alynda van ExpEx Haaglanden.